Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Xem với cỡ chữ
Chiều 12.6, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu Trung ương có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban đảng Trung ương, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương... Tại điểm cầu địa phương có lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố, lãnh đạo các ban sở, ngành, đoàn thể, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy...

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
Nguồn: Hanoimoi.com.vn

Đề cao trách nhiệm nêu gương

Trình bày nội dung chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS Phùng Hữu Phú nêu rõ, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đã chỉ rõ, động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trên tinh thần đó, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân chính là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong các giai đoạn lịch sử.

Để việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, thiết thực, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS Phùng Hữu Phú đề nghị cần tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, thực hiện hiệu quả các giải pháp đó là nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội. Đề cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu - đây cũng là điều kiện tiên quyết để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc trong Đảng và xã hội.

Sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo tại hội nghị. Nguồn: Hanoimoi.com.vn
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị
Nguồn: Hanoimoi.com.vn

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã xác định việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng lần này là phải tạo được đột phá ở 3 nội dung: Thứ nhất là, đổi mới việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ hai là đổi mới và thể hiện đột phá trong việc "làm theo". Thứ ba là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương.

Trưởng ban Tuyên giáo cho biết, "Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sáng nay có gần 300.000 cán bộ, đảng viên tham dự tại các điểm cầu. Chiều nay, chúng ta vẫn giữ được khí thế đó, đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành, các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã trực tiếp dự học tập và chỉ đạo việc học tập ở các điểm cầu. Đây là điều rất phấn khởi, khẳng định chúng ta rất nghiêm túc, quán triệt sâu sắc tinh thần Hội nghị”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, lãnh đạo các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc nội dung chuyên đề; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây cũng là nội dung cốt lỗi trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; là động lực, là nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp phải chủ động tham mưu giúp cho cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập đến các cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân. Hằng năm, tiến hành kiểm tra, đôn đốc triển khai việc thực hiện từ cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị.

Trong tình hình dịch bệnh Covid -19 còn diễn biến rất phức tạp, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh, tinh thần học tập và làm theo Chỉ thị 05 phải gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), gắn với chức trách nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để xác định các nhiệm vụ, nội dung và cụ thể hóa các nội dung, chuyên đề đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, chú ý thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị Khóa XII, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Hoàng Ngọc