Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

Nguồn vốn được bố trí còn chưa theo sát mục tiêu đề ra