Nỗ lực làm tròn trách nhiệm người đại biểu nhân dân