Nhip cầu

Phát huy hiệu quả các trung tâm giáo dục thường xuyên, dạy nghề 

Xem với cỡ chữ
Theo ghi nhận của Đoàn giám sát HĐND tỉnh Quảng Ninh tại buổi làm việc với Sở GD - ĐT mới đây về việc thực hiện Quy hoạch phát triển GD - ĐT tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chất lượng hệ thống Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn: Sau 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển GD - ĐT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Sở GD - ĐT Quảng Ninh đã chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương. Tổng chi ngân sách địa phương cho lĩnh vực GD - ĐT giai đoạn này đạt trên 26.000 tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng chi ngân sách của tỉnh. Nhờ vậy, hệ thống cơ sở vật chất từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại; nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển giáo dục đã được ban hành, góp phần nâng cao chất lượng sự nghiệp “trồng người” của tỉnh.

Theo đánh giá, việc phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục cơ bản đạt theo yêu cầu quy hoạch đề ra. Công tác thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành giáo dục ở tất cả các cấp đào tạo có sự thay đổi tích cực cả về lượng và chất, đáp ứng nhu cầu về giảng dạy. Riêng về hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, theo báo cáo của Sở GD - ĐT: Từ năm 2015 đến nay, Quảng Ninh hoàn thành việc chuyển giao 13 Trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý; hoàn thành việc sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Trên thực tế, các trung tâm này chủ yếu thực hiện hiệu quả một số chức năng nhiệm vụ đối với giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, bất cập về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chất lượng dạy văn hóa, đào tạo nghề, hướng nghiệp, phân luồng học sinh…

Thực tế trên đặt ra yêu cầu Sở GD - ĐT tỉnh, bên cạnh rà soát lại quy hoạch, phát hiện, tham mưu cho tỉnh sửa đổi, điều chỉnh, cho ra khỏi những nội dung chưa phù hợp, cần tiếp tục đề xuất tỉnh các giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới. Trọng tâm là tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; sớm giải quyết bài toán quá tải trường lớp và biên chế giáo viên; tham mưu các sở, ngành, địa phương rà soát, bố trí quỹ đất phát triển giáo dục; đánh giá lại hiệu quả đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất để tránh lãng phí; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ giáo viên… Đặc biệt, cần phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát lại các Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục dạy nghề để tham mưu mô hình hoạt động phù hợp, phát huy hiệu quả các trung tâm này. Đây cũng chính là những nội dung Đoàn giám sát HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh tại buổi làm việc với sở GĐ - ĐT về nội dung này.

LÊ HÀ