Phê duyệt Chương trình quan trắc tổng thể tác động đến môi trường các công trình thủy điện 

Xem với cỡ chữ
Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định số 436/QĐ-TCMT phê duyệt Chương trình quan trắc tổng thể tác động đến môi trường của các công trình thủy điện tại khu vực Tây Nguyên 2013 – 2017.

Theo đó, các điểm quan trắc hiện trạng sẽ giám sát chất lượng nước tại khu vực thượng lưu các sông và khu vực lòng hồ. Trong đó, ranh giới khu vực quan trắc là các chương trình thủy điện có quy mô và công suất lớn như: Thủy điện Buôn Kuốp (tỉnh Đăk Lăk), Thủy điện Ialy (tỉnh Gia Lai), Thủy điện Sê San (tỉnh Gia Lai). Bên cạnh đó, sơ đồ các điểm quan trắc; thời gian và tần suất quan trắc; phương pháp quan trắc; chế độ hiệu chuẩn thiết bị; quản lý, xử lý số liệu và lập báo cáo… cũng được quy định rõ ràng.
 
Mục tiêu của Chương trình quan trắc tổng thể tác động đến môi trường các công trình thủy điện nhằm xây dựng mạng lưới điểm quan trắc môi trường các thủy điện Tây Nguyên giai đoạn 2013 - 2017 bảo đảm tính khoa học, hiện đại và khả thi; nhận dạng các vấn đề môi trường liên quan đến chất lượng nước sông ảnh hưởng bởi các công trình thủy điện nhằm cảnh báo và đề xuất giải pháp khắc phục hiệu quả, kịp thời.

PN