Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự phiên họp toàn thể lần thứ nhất Uỷ ban Tài Chính – Ngân sách