Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự Hội thảo Những nội dung mới và điểm nhấn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng 

Xem với cỡ chữ
Ngày 26.9, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo “Những nội dung mới và điểm nhấn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tham dự. 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hoạch định đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cả tầm nhìn dài hạn và mục tiêu trung hạn, ngắn hạn, nhất là trong bối cảnh thế giới đầy tính bất trắc, khó lường, diễn biến phức tạp, không loại trừ xuất hiện những khả năng đột biến, đòi hỏi phải được nhận thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra bằng tư duy và phương pháp mới. Quan điểm kế thừa và đổi mới thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong toàn bộ các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII, trong đó có nhiều nội dung thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, những điểm nhấn cần được phân tích thấu đáo, làm rõ hơn.

Các tham luận khẳng định, dự thảo các văn kiện có một số điểm nhấn trong xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển với các dấu mốc quan trọng. Cụ thể, đến năm 2025 nước ta là nước đang phát triển có nền công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển cơ bản có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại hội thảo  

Ảnh: Trần Văn 

Bàn về xây dựng thể chế thu hút, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu việc sử dụng cơ chế thị trường như thế nào và vai trò của Nhà nước như thế nào cho hợp lý để thu hút, phân bổ và sử dụng nguồn lực là vấn đề cần làm rõ quan điểm để có thể hoàn thiện thể chế, thu hút, phân bổ và sử dụng nguồn lực. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu quan điểm cần thống nhất thu hút, phân bổ và sử dụng nguồn lực để phát triển phải dựa trên nguyên tắc kinh tế thị trường là chủ yếu, lấy vai trò của Nhà nước là cần thiết và quan trọng. Đó là điều kiện cần và đủ, đó là hai mặt cân đối của một thể chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực, không chỉ hiệu quả mà còn là sự công bằng và bảo đảm định hướng XHCN...

Các tham luận tập trung vào nhóm vấn đề là các nội dung lớn, phức tạp, điểm nhấn của dự thảo các văn kiện như: Đánh giá tổng thể sự phát triển của đất nước sau 35 năm đổi mới trên các lĩnh vực, với các thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm quý báu; những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế, việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhanh, bền vững; về vai trò đột phá của khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới; môi trường và bảo vệ môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng...

Các ý kiến tại Hội thảo sẽ được chuyển tải, đề xuất, kiến nghị với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Tổ biên tập Văn kiện, với Trung ương để có thêm hướng lựa chọn các phương án tối ưu khi trình bày những những vấn đề mới, khó, phức tạp trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, trước khi công bố để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Quỳnh Hoa