Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể thứ Nhất Ủy ban Văn hoá, Giáo dục 

Xem với cỡ chữ
Chiều 25.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự phiên họp toàn thể lần thứ Nhất của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục. Phiên họp do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao kết quả công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Khóa XIV. Mặc dù khối lượng công việc lớn, các lĩnh vực phụ trách rộng nhưng Ủy ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực phụ trách, góp phần vào thành công chung và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội Khóa XIV. Thường trực Ủy ban đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức hữu quan; phát huy được trí tuệ của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học tham gia vào công tác chuyên môn của Ủy ban.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể thứ Nhất Ủy ban Văn hoá, Giáo dục

Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV diễn ra trong bối cảnh các cấp, các ngành đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ, nhiều mặt đến kinh tế, xã hội và đời sống của người dân. Khối lượng công việc trong nhiệm kỳ rất lớn, nhiều nội dung quan trọng. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục lưu ý thêm một số vấn đề như: có kế hoạch cụ thể, xác định rõ về nội dung, tiến độ, nhiệm vụ trọng tâm; ưu tiên lựa chọn những vấn đề bức xúc Nhân dân quan tâm nhiều; rà soát, tổng kết, nghiên cứu, phát hiện các bất cập, chồng chéo tại các quy định của pháp luật thuộc các lĩnh vực phụ trách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; quan tâm tới các định hướng được nêu trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng như: tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài; phát triển con người toàn diện và xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng đầu tư cho phát triển văn hóa, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ gia đình Việt Nam trong thời kỳ  mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn các thành viên Ủy ban Văn hoá, Giáo dục    

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội hoan nghênh Ủy ban đã có sự chủ động, chuẩn bị sớm dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban Khóa XV để thảo luận ngay tại phiên họp toàn thể thứ nhất. Sau hội nghị này, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Thường trực Ủy ban tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ban Công tác đại biểu, các Ủy ban của Quốc hội có liên quan để hoàn thiện, thống nhất Quy chế làm việc của Ủy ban với tinh thần kế thừa, nhưng có đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban trong Khóa XV.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, các thành viên của Ủy ban sẽ phát huy năng lực, trình độ, thế mạnh của mỗi người, vừa kế thừa, phát huy, vừa đổi mới, phát triển để khẳng định vai trò quan trọng trong tổ chức, hoạt động của Quốc hội.

Tại phiên họp, Ủy ban đã xem xét báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; Chương trình hành động của Tổ đảng ở Thường trực Ủy ban thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quy chế làm việc  và việc thành lập các Tiểu ban của Ủy ban.

Phó Chủ Tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Ủy ban Văn hoá, Giáo dục    

Về phương hướng công tác của Ủy ban trong 6 tháng cuối năm 2021, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban sẽ mở rộng họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến tháng 8.2021); thông qua Báo cáo thẩm tra chính thức tại Phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban (9.2021); trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai (10.2021) và dự kiến trình thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV. Về công tác giám sát, Ủy ban sẽ tổ chức giám sát tổng hợp việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc các lĩnh vực Ủy ban phụ trách tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang (dự kiến tháng 9.2021). Ủy ban cũng sẽ tiến hành giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp. Ngay sau Kỳ họp thứ Nhất, Ủy ban sẽ làm việc với các bộ, ngành liên quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, dự kiến công tác 2022; việc sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước 2022 và dự kiến kế hoạch 5 năm (2021-2026) của các bộ, ngành thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Chủ nhiệm Ủy ban Trần Đắc Vinh cùng các Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục    

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn các thành viên của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục.

Tin và ảnh: Thanh Chi