Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân

Phối hợp từ nhiều chủ thể 

Xem với cỡ chữ
Công tác phối hợp giữa HĐND và UBND trong chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp cần được tiến hành chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa. Tăng cường phối hợp từ nhiều chủ thể khác nhau như: Giữa Đảng đoàn HĐND với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo nghị quyết; giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với Văn phòng UBND tỉnh.

Đó là nội dung được nhấn mạnh tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam tháng 10 mới đây, tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức Kỳ thứ 3; thảo luận, gợi ý giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế trong chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp; đồng thời định hướng các nội dung trình HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu tại phiên họp- Ảnh X.P
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu tại phiên họp
Ảnh X.P

Nhiều hạn chế chưa được khắc phục

Kỳ họp thứ 3 được tổ chức trong 1 ngày, xem xét 31 báo cáo, đề án trong đó có nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn lại được chuẩn bị và tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã khiến công tác chuẩn bị của cơ quan chuyên môn và công tác khảo sát, thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh có trở ngại nhất định.

Đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, đa số các ý kiến tại phiên họp đều thống nhất nhận định, công tác phối hợp chuẩn bị nội dung và quyết định thời gian tổ chức các kỳ họp được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Với những cải tiến trong sắp xếp và bố trí chương trình, gửi trước nội dung gợi ý thảo luận đã tạo thuận lợi cho đại biểu trong góp ý dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, một số tồn tại, hạn chế mang tính cố hữu như: Chậm trễ trong gửi văn bản, tài liệu, thiếu tích cực trong hoàn chỉnh nội dung vẫn chưa được khắc phục hiệu quả; nhiều nội dung mặc dù bảo đảm về quy trình, thủ tục trong việc lấy ý kiến các ngành, địa phương, thành viên UBND nhưng đa phần đều thống nhất, chưa huy động trí tuệ tập thể UBND trong giai đoạn dự thảo, chuẩn bị. Có nội dung quan trọng, tác động lớn đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhưng lại được đề xuất và xây dựng sát ngày khai mạc kỳ họp đã ảnh hưởng đến công tác khảo sát, thẩm tra và nghiên cứu của đại biểu.

Cho ý kiến theo quy trình 2 kỳ họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã gợi mở một số cách làm mới, bảo đảm các yêu cầu về tiến độ, nội dung trình HĐND. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đề nghị công tác phối hợp giữa HĐND và UBND trong thời gian tới cần được tiến hành chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa. Tăng cường phối hợp từ nhiều chủ thể khác nhau như: Giữa Đảng đoàn HĐND với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo nghị quyết; giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với Văn phòng UBND tỉnh.

Cụ thể, định kỳ 3 tháng 1 lần, Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ họp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Các Ban HĐND nghiên cứu tiếp cận sớm nội dung UBND tỉnh trình ngay từ giai đoạn dự thảo. Hai văn phòng phối hợp rà soát, tổng hợp kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương có quy định thẩm quyền HĐND tỉnh để tham mưu cụ thể hóa kịp thời, tránh tình trạng chậm trễ như thời gian qua. Bên cạnh đó, các cơ quan cũng cần kịp thời rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh để đề nghị sửa đổi, bổ sung, công bố tình trạng pháp lý kịp thời.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Xinh đề nghị cần chú trọng hình thức tổ chức lấy ý kiến thành viên UBND sao cho trưng tập đầy đủ nhất các ý kiến góp ý, thay vì thống nhất chung chung. Song song với quá trình chuẩn bị đề án, dự thảo nghị quyết cần chuẩn bị các văn bản triển khai để sau khi HĐND tỉnh thông qua có thể triển khai ngay. Đối với các đề xuất chính sách có nhu cầu kinh phí lớn, cần làm rõ khả năng bảo đảm nguồn lực ngay từ đầu; đồng thời, tính toán phương án lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, đề án; dự lường khả năng cân đối nguồn lực để đăng ký các nội dung trình HĐND tỉnh ban hành theo thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các nội dung cần cụ thể hóa các quy định của Trung ương.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, sẽ tổ chức cuộc họp đánh giá sâu, cụ thể các tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị của UBND và cơ quan chuyên môn, từ đó có giải pháp khắc phục phù hợp. Đối với các nội dung trình HĐND tỉnh trong thời gian tới, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu tổ chức kỳ họp chuyên đề trước hoặc sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 vì số lượng nội dung nhiều, lại có nhiều đề án quy định về cơ chế, chính sách như cơ chế hỗ trợ phát triển đô thị... Đối với những nội dung quy định cơ chế, chính sách đặc thù, có tác động nhiều mặt, Thường trực HĐND, HĐND nghiên cứu, cho ý kiến theo quy trình 2 kỳ họp, kỳ này cho ý kiến, kỳ tiếp theo ban hành nghị quyết như cách làm của Quốc hội, tạo thuận lợi trong quá trình chuẩn bị của cơ quan chuyên môn, vừa huy động trí tuệ mỗi đại biểu HĐND trong xây dựng và ban hành chính sách.

Dương Thị Thanh Hiền - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam