Quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ bảo đảm công khai, minh bạch 

Xem với cỡ chữ

Theo thông tin từ Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký ban hành Thông tư số 03/2021 quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (Chương trình). Nguyên tắc quản lý chương trình thực hiện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đặc biệt, việc quản lý Chương trình phải bảo đảm công khai, minh bạch. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình được triển khai theo đúng mục tiêu, nội dung và không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền khác. Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý Chương trình và trực tiếp quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) cấp quốc gia thuộc Chương trình; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan  thuộc Chính phủ quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp bộ và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện Chương trình; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện Chương trình.

Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương hoặc tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thuộc Chương trình; đề xuất đặt hàng được gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Cục Sở hữu trí tuệ.

Ngày tiếp nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ là ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu lên phong bì hồ sơ (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc ngày đóng dấu “đến” của Cục Sở hữu trí tuệ (trường hợp nộp trực tiếp); ngày tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên môi trường điện tử. Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ theo quy định, Cục Sở hữu trí tuệ tổng hợp, rà soát các đề xuất đặt hàng và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, tổ chức hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ thuộc Chương trình.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt, Cục Sở hữu trí tuệ công bố danh mục nhiệm vụ KHCN đặt hàng cấp quốc gia trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và Cục Sở hữu trí tuệ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26.7.

Cát Thành