Quốc hội đã góp phần tạo nên khối thống nhất cao độ giữa Đảng - Nhà nước và Nhân dân