Quốc hội đã lựa chọn trúng và đúng vấn đề nóng trong đời sống xã hội để chất vấn