Quốc hội là một trong những đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin rất sớm