Quốc hội sẽ thảo luận về công tác phòng, chống dịch Covid-19