Đại hội đồng AIPA lần thứ 42

Quốc hội Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm đóng góp vào ngoại giao nghị viện