Quy định hệ thống phân loại đất ngập nước Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Nhằm mục đích bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã soạn thảo Dự thảo Thông tư Quy định hệ thống phân loại đất ngập nước Việt Nam.

Dự thảo thông tư phân loại đất ngập nước ở Việt Nam thành 2 hệ: đất ngập nước mặn, lợ (tương ứng với đất ngập nước vùng biển và ven biển) và đất ngập nước  ngọt (tương ứng với ĐNN nội địa). Đất ngập nước ngọt là những vùng đất ngập nước bị chi phối của nước ngọt (độ mặn < 4‰ ). Đất ngập nước mặn, lợ là những vùng đất ngập nước chịu sự chi phối của nước biển (có độ mặn ≥ 4‰) và vùng biển ven bờ (có độ sâu không quá 6m so với mực nước triều kiệt).

Quy định hệ thống phân loại này được áp dụng thống nhất đối với tất cả các tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan đến các lĩnh vực quản lý, điều tra, sử dụng, bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước; sử dụng để quản lý, điều tra, kiểm kê, đánh giá và lập quy hoạch đất ngập nước thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Phương Linh