HĐND thành phố Hà Nội:

Sẽ giám sát chuyên đề về công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp 

Xem với cỡ chữ
Theo Nghị quyết được HĐND TP Hà Nội thông quatại Kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố, thực hiện chuơng trình giám sát năm 2021, HĐND Thành phố sẽ thực hiện một giám sát chuyên đề về việc chấp hành các quy định pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Kỳ họp lần thứ 15 HĐND TP Hà Nội, với 92/93 đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về chuơng trình giám sát năm 2021 của HĐND TP. 

Theo đó, thông qua chương trình giám sát của HĐND TP Hà Nội năm 2021 với những nội dung sau:

Thứ nhất, HĐND giám sát tại các Kỳ họp: Xem xét báo cáo cua UBND TP về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2021 của Thành phố; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật. Cùng đó, chất vấn UBND, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân TP và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND TP.

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn điều hành thảo luận về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn điều hành thảo luận về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết

Thứ hai, HĐND giám sát chuyên đề: Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn TP nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND TP về “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn TP.

Thứ ba, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP, đại biểu HĐND và tổ đại biểu HĐND TP được thực hiện theo quy định của Luật. Hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND sẽ do Thường trực HĐND, các Ban HĐND thực hiện căn cứ vào chương trình công tác năm 2021 của HĐND TP.

Để thực hiện Nghị quyết này, HĐND TP giao Thường trực HĐND TP cụ thể hóa và chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật; báo cáo kết quả hoạt động giám sát tại các kỳ họp HĐND TP năm 2021.

PHI LONG