Sự quan tâm của người dân đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội rất lớn.