Sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ trong năm 2013 

Xem với cỡ chữ
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH - CN) đang xin ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, đoàn thể cho dự thảo Luật KH – CN sửa đổi. Theo đó, Luật KH – CN ban hành năm 2000 sẽ được sửa đổi toàn diện, trong đó bỏ 14 điều, giữ nguyên 6 điều và sửa đổi 39 điều trong tổng số 59 điều của luật hiện hành, đồng thời bổ sung 35 điều mới. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn ý kiến khác nhau về một số vấn đề như thẩm quyền và trách nhiệm xác định nhiệm vụ KH - CN cụ thể của Nhà nước 5 năm và hằng năm; đổi mới cơ chế tài chính trong lĩnh vực KH - CN; thành lập các tổ chức nghiên cứu và phát triển công lập; danh hiệu Nhà nước phong tặng cho các cá nhân hoạt động KH - CN... Dự kiến, dự thảo Luật KH - CN sửa đổi sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp cuối năm nay.