Sửa đổi tiêu chuẩn cá nhân biên soạn sách giáo khoa 

Xem với cỡ chữ
Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa tại Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22.12.2017 chính thức có hiệu lực từ ngày 21.9.2020. Theo đó, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn người biên soạn sách giáo khoa như sau:

Có trình độ được đào tạo từ đại học trở lên, am hiểu về khoa học giáo dục, có chuyên môn phù hợp với sách giáo khoa được biên soạn; Là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt (hiện hành quy định là “Có đầy đủ quyền công dân, phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt”). Người tham gia biên soạn sách giáo khoa không tham gia thẩm định sách giáo khoa.

B.Anh