Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 “Phục hồi và phát triển bền vững”

Tầm nhìn và sự kết nối tổng thể các chính sách