Phiên họp thứ Ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tăng cường kiểm toán phục vụ thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô 

Xem với cỡ chữ
Sáng 14.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước.
 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Phiên họp
Ảnh: Hồ Long

Ưu tiên tối đa cho phòng, chống dịch Covid-19

Trình bày Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh cho biết, từ đầu năm đến nay, Ban Cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN đã tăng cường quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị vừa ưu tiên tối đa cho công tác phòng, chống dịch Covid-19....

Về tổ chức hoạt động kiểm toán, công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2021 bảo đảm đúng quy định, minh bạch, phục vụ tích cực cho các hoạt động của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương. Thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2021 quyết liệt, linh hoạt, thích ứng nhanh với sự thay đổi, ưu tiên tối đa cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu
Ảnh: Hồ Long

Tính đến ngày 31.8.2021, KTNN đã triển khai 144/211 đoàn kiểm toán, kết thúc 108 đoàn (đạt 51% kế hoạch), phát hành 83 báo cáo kiểm toán, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều đoàn đang triển khai phải dừng thực hiện (37 đoàn). Tổng hợp sơ bộ đến ngày 31.8.2021 đối với 91 báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 52.095 tỷ đồng; hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 67 văn bản pháp luật…

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, tổng hợp sơ bộ đến ngày 31.8.2021, các đơn vị đã thực hiện 30.834 tỷ đồng, đạt 49,9% số kiến nghị, thấp hơn cùng kỳ năm trước (55,9%) do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều đơn vị KTNN không kiểm tra trực tiếp theo dự kiến…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, KTNN xác định: “Bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022, thực hiện có hiệu quả, chất lượng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030); tích cực đổi mới hoạt động kiểm toán dựa trên ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và công nghệ cao, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực của các kiến nghị kiểm toán; tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế trong khu vực và trên thế giới; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động và phát huy vai trò là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng, chống tham nhũng”.

Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được KTNN đặt ra gồm: bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội để chủ động triển khai nhiệm vụ; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2022 trên tinh thần đổi mới toàn diện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội bộ, xử lý nghiêm những công chức có hành vi, thái độ nhũng nhiễu, vụ lợi, gây phiền hà đơn vị được kiểm toán, vi phạm kỷ luật công vụ…

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường phát biểu
Ảnh: Hồ Long

Báo cáo thẩm tra sơ bộ về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường nhất trí cho rằng, năm 2021, KTNN tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng kiểm toán, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Hoạt động kiểm toán tiếp tục được đổi mới; công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán cơ bản bám sát Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, bảo đảm tuân thủ pháp luật, chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng chỉ rõ, việc ban hành Kế hoạch về phòng, chống tham nhũng năm 2021 còn chậm (ngày 9.6.2021 KTNN mới ban hành Kế hoạch). Đề nghị, Kiểm toán Nhà nước lưu ý xây dựng và ban hành Kế hoạch này đúng thời gian theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, làm căn cứ triển khai nhiệm vụ của KTNN ngay từ những tháng đầu năm. Về tổ chức hoạt động kiểm toán, tiến độ triển khai kế hoạch kiểm toán còn chậm.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị, KTNN bổ sung đánh giá, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan để khắc phục các tồn tại này. Đồng thời, bổ sung đánh giá, dự kiến khả năng hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2021 để kịp hoàn thiện kế hoạch kiểm toán năm 2022, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, cơ bản nhất trí với báo cáo của KTNN, song Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị, KTNN cần khẩn trương xây dựng, ban hành ngay từ đầu năm các giải pháp, phân công, xác định lộ trình cụ thể để thực hiện thành công các phương hướng, nhiệm vụ này trong năm 2022. Trong đó, đặc biệt lưu ý bổ sung dự báo tình hình năm 2022, đặc biệt là các yếu tố tác động như dịch bệnh Covid-19, xây dựng các kịch bản tổ chức thực hiện kế hoạch KTNN năm 2022. Xây dựng kế hoạch kiểm toán cụ thể, đặc biệt lưu ý các kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động để phục vụ chuyên đề giám sát của Quốc hội về: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật quy hoạch được ban hành”, bảo đảm chất lượng và thời gian các chuyên đề giám sát. Tổ chức thực hiện tốt và đầy đủ Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, trong đó hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022 đã được cụ thể hóa tại Kế hoạch thực hiện Chiến lược này…

Cần đánh giá việc thực hiện các gói cứu trợ

Cơ bản nhất trí với Báo cáo của KTNN và các nội dung Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã chỉ ra, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, KTNN cần tập trung kiểm toán các chuyên đề phục vụ cho công tác phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, đặc biệt là tăng cường kiểm toán phục vụ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tài chính, tiền tệ, những vấn đề liên quan đến an toàn nợ công, bội chi ngân sách tín dụng ngân hàng, quản lý các dự án BOT và quản lý vốn đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, chú ý vấn đề huy động, sử dụng các nguồn lực phục vụ cho phòng, chống dịch và đánh giá việc thực hiện các chính sách, các gói cứu trợ và phân bổ, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, việc chuyển nguồn ngân sách.

Toàn cảnh Phiên họp
Ảnh: Hồ Long

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị, KTNN tập trung kiểm toán phục vụ 2 chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội, bám sát kế hoạch đề cương giám sát được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt để xác định nhiệm vụ và kịp thời tổ chức kiểm toán, tổng hợp kết quả kiểm toán, đảm bảo thời gian để Quốc hội hoàn thành nhiệm vụ giám sát…

Trung Thành