Nhịp cầu

​​​​​​​Tăng cường phối hợp thực hiện chính sách 

Xem với cỡ chữ

Những năm qua, đã có rất nhiều chính sách, nguồn lực ưu tiên đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Thuận. Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện 12/13 chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (do 1 chính sách đã hết hiệu lực năm 2019). Nhìn chung, các chính sách đã được lồng ghép nhiều nguồn vốn từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, đã và đang từng bước hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với chế biến như cây mía, sắn, ngô lai; một số mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng như bưởi, mãng cầu, bơ, áo măng tây xanh. Giải quyết cơ bản tình trạng học 3 ca, thay thế dần các phòng học xuống cấp theo hướng kiên cố hóa…

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quan tâm; nhiều mô hình sản xuất kinh doanh được hình thành và phát huy, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm khá nhanh, bình quân giảm từ 3 - 4%/năm, riêng huyện Bác Ái bình quân giảm từ 6 - 8%/năm. Đã có 16/37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% thôn có lưới điện quốc gia và trên 98% số hộ dân có điện thắp sáng; 98% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh... Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dân tộc thiểu số cuối năm 2019 là 61,94%, tăng 6,94% so với năm 2016 (55%); tỷ lệ hộ cận nghèo là 37,40%, tăng 5,14% so với năm 2016 (32,26%).

Một thực tế hiện nay là các chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc nhiều sở, ngành tham gia quản lý, tương ứng với nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ phụ trách của từng sở, ngành theo quy định. Bất cập này dẫn đến một số chính sách khó khăn trong sự điều phối chung, trùng lặp, phân tán, thiếu kết nối giữa các chính sách; cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương có lúc, có nơi còn những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và theo dõi, tổng hợp, báo cáo chung thực hiện các chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Khắc phục hạn chế trên, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn, UBND tỉnh bên cạnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên các lĩnh vực nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc ở cơ sở… Cần sớm có giải pháp hữu hiệu tăng cường cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương để tránh trùng lặp, phân tán, thiếu kết nối, qua đó phát huy hiệu quả thiết thực các chính sách, nguồn lực ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

THẢO YẾN