Tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới 

Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam, với mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại, nhằm phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam, đưa văn hóa thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, bền vững.
	Bạn bè quốc tế tìm kiếm tài liệu văn hóa Việt Nam tại Lễ hội văn hóa quốc tế Sakia, tổ chức tại Thủ đô Cairo (Ai Cập) - Nguồn: TTXVN
Bạn bè quốc tế tìm kiếm tài liệu văn hóa Việt Nam tại Lễ hội văn hóa quốc tế Sakia, tổ chức tại Thủ đô Cairo (Ai Cập)
Nguồn: TTXVN

Một trong những yêu cầu là tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại các sự kiện khu vực và quốc tế quy mô, uy tín như: Triển lãm thế giới EXPO, Thế vận hội, liên hoan phim quốc tế, hội chợ du lịch quốc tế, các sự kiện thể thao quốc tế lớn, hội chợ sách quốc tế...; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng số, mạng xã hội, trao đổi đoàn phóng viên, báo chí, hợp tác với các đoàn làm phim quốc tế.

Bên cạnh đó, chủ động hội nhập quốc tế, tận dụng hiệu quả hợp tác đa phương, phát huy vai trò của công tác văn hóa đối ngoại tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng như UNESCO, ASEAN, ASEM, IFACCA, WIPO... 

Chỉ thị đồng thời yêu cầu thúc đẩy phát triển văn hóa số, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, thành tựu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh triển khai hoạt động văn hóa đối ngoại sau khi đại dịch Covid-19 được đẩy lùi.

H.Sen