Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi):

Tăng tính chuyên nghiệp, tránh lợi dụng để ép buộc khách hàng 

Xem với cỡ chữ
Báo cáo giải trình trước Quốc hội sáng nay về những vấn đề đại biểu đặt ra về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, quy định về đại lý bảo hiểm và môi giới dịch vụ bảo hiểm sẽ hoàn thiện và nâng cao tính chuyên nghiệp và tránh lợi dụng để ép buộc khách hàng”.

Bảo hiểm vi mô mang tính rủi ro

Về bố cục của dự án luật, Bộ trưởng cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với Ủy ban Kinh tế để điều chỉnh lại Chương VI về tài chính hạch toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp tái bảo hiểm thành 1 mục của Chương III doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm. Quy định rõ về Ban kiểm soát và nói rõ chức năng, nhiệm vụ. Về ứng dụng công nghệ thông tin, sẽ tách mục 8, Chương III thành một chương riêng thay cho Chương VI nhằm phát triển sản phẩm bảo hiểm trên nền tảng số và khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bảo hiểm để giảm chi phí.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu

Ảnh: Quang Khánh 

Đối với bảo hiểm vi mô, đưa nội dung cần thiết vào Chương bảo hiểm vi mô như: điều kiện thành lập, tổ chức tương hỗ, sản phẩm, nguyên tắc hoạt động, sản phẩm bảo hiểm vi mô và đảm bảo tính khả thi phục vụ cho cuộc sống, trợ giúp người nghèo, người yếu thế.

Theo Bộ trưởng, bảo hiểm vi mô là một loại hình bảo hiểm mới, cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với những người yếu thế, thì bảo hiểm vi mô lợi nhuận không cao và mang tính rủi ro. Do đó, bảo hiểm vi mô cần phải có sự linh hoạt. Vì vậy, đề nghị đưa vào dự thảo nghị định Chính phủ.

“Quy định về đại lý bảo hiểm và môi giới dịch vụ bảo hiểm sẽ hoàn thiện và nâng cao tính chuyên nghiệp và tránh lợi dụng để ép buộc khách hàng”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.  

Bộ Tài chính chỉ tổ chức thi và cấp chứng chỉ bảo hiểm

Giải trình ý kiến các đại biểu về việc dự thảo Luật giao Chính phủ hướng dẫn nhiều nội dung, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, những nội dung giao Chính phủ hướng dẫn có tính kỹ thuật. Mặt khác, điều này nhằm cập nhật kịp thời các chính sách và đảm bảo cho luật ổn định lâu dài và phù hợp với thực tiễn.

“So với luật hiện hành giao cho Chính phủ hướng dẫn 48 nội dung, thì dự thảo Luật lần này chỉ đề nghị giao Chính phủ 18 nội dung, tức là giảm đi 30 nội dung. Bộ Tài chính hướng dẫn 14 nội dung, tức là tăng lên 7 nội dung”, Bộ trưởng thông tin thêm.

Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ bảo hiểm và đại lý bảo hiểm, môi trường bảo hiểm thì giao cho Bộ Tài chính, Bộ chuyển phần bồi dưỡng, đào tạo cho các doanh nghiệp, cho nhà trường, cho các hội. Bộ Tài chính chỉ giữ vai trò tổ chức thi và cấp chứng chỉ, vì bảo hiểm là một ngành kinh doanh có điều kiện cũng giống chứng khoán, kiểm toán và định giá. Đối với doanh nghiệp kiểm toán độc lập hay định giá, hay chứng khoán thì đều tổ chức thi và cấp chứng chỉ để quản lý một cách có chất lượng, đây là chuyên ngành sâu, do đó cần phải quản lý. “Một doanh nghiệp bảo hiểm mà “vỡ” thì cũng giống như ngân hàng thương mại “vỡ”, ảnh hưởng đến quyền lợi của rất nhiều người người tham gia bảo hiểm và an toàn xã hội”, Bộ trưởng Bộ Tài chính lưu ý.

Nhấn mạnh, đây là luật có tính chất chuyên môn cao, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật hoàn thiện để đảm bảo chất lượng Luật tốt nhất.

Lê Hùng