Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1)

Tăng tốc hiện thực hóa các mục tiêu 

Xem với cỡ chữ
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã và đang ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, song nhờ ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong thực tiễn quản trị, điều hành và sản xuất, Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) luôn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện. Đây cũng là phương tiện quan trọng giúp EVNGENCO1 tăng tốc trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Nhận thức chuyển đổi số không phải là việc làm theo phong trào, mà là một chương trình mang tính bước ngoặt, có tầm quan trọng và rất cấp thiết đối với một đơn vị sản xuất điện, EVNGENCO1 đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực để triển khai. Đặc biệt là khi chuyển đổi số đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn là chủ đề năm 2021 với mục tiêu “Xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số”.

Theo đó, ngày 13.7.2021, Hội đồng thành viên EVNGENCO1 đã ra Nghị quyết số 196/NQ-HĐTV về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi số tại Tổng Công ty Phát điện 1, với nhiệm vụ trọng tâm là triển khai hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ, nhận thức của người lao động, cán bộ công nhân viên về ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin thống nhất trong Tổng công ty.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp, ứng dụng cho phép số hóa quy trình tác nghiệp thường ngày của Tổng công ty, số hóa quy trình quản lý tài sản, thiết bị tại các nhà máy điện như quy trình lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng hàng năm, quy trình quản lý đấu thầu - quản lý hợp đồng, quy trình điều độ tàu tại Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, quy trình quản lý công tác bảo dưỡng sửa chữa tại các nhà máy điện... Các nhiệm vụ này sẽ được cụ thể hóa trong kế hoạch chuyển đổi số hàng năm, trong quá trình thực hiện sẽ thường xuyên được hiệu chỉnh, cập nhật cho phù hợp với thực tế.

Theo đại diện EVNGENCO1, trong công tác quản lý, điều hành, Tổng công ty đã và đang xây dựng hệ thống quản trị sản xuất thông minh với các công cụ phân tích trong quản lý kỹ thuật, giúp các đơn vị vận hành an toàn, tối ưu, tăng hiệu suất và giảm chi phí. Hệ thống phần mềm quản trị sẽ được thống nhất, xuyên suốt tạo điều kiện tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến lãnh đạo, Ban giám đốc và các Phòng/Phân xưởng.

Để thích ứng với tình hình mới, Tổng công ty cũng thay đổi phương thức hội họp trực tiếp bằng hình thức họp trực tuyến thông qua các ứng dụng như hội nghị truyền hình, Zoom meeting, Jitsi meet, ứng dụng Polycom realpresence desktop… giúp duy trì hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tiết kiệm thời gian và bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục khai tác tối đa các tiện ích, chức năng trên các phần mềm quản trị EOFFICE, HRMS, PMIS… áp dụng triệt để phần mềm giao việc, quản lý công việc và đánh giá mức độ hoàn thành công việc dựa trên kết quả thống kê từ phần mềm.

Phòng điều khiển trung tâm nhà máy nhiệt điện Duyên Hải

Nguồn: ITN 

Sẵn sàng thích ứng với tình hình mới

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên, Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa, chuyển đổi số là phương tiện quan trọng giúp EVNGENCO1 tăng tốc trong quá trình hiện thực hoá các mục tiêu là gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao sự hài lòng của người lao động với công việc, cũng như tăng cường khả năng thích ứng. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 đã phát huy ưu thế, giúp Tổng công ty sẵn sàng thích ứng với tình hình mới.

Để công tác chuyển đổi số được triển khai toàn diện, thống nhất trong toàn Tổng Công ty, Ban Lãnh đạo EVNGENCO1 đã giao nhiệm vụ cho các Ban chuyên môn xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong EVNGENCO1. Theo đó, nhận diện các cơ hội áp dụng chuyển đổi số trong mọi mặt hoạt động của Tổng Công ty, đề ra các mục tiêu, giải pháp chuyển đổi số và phương thức triển khai thực hiện cụ thể.

Lãnh đạo Tổng Công ty cũng sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, hỗ trợ việc ra quyết định nhanh chóng, chính xác; các tác nghiệp trong Tổng công ty sẽ được thực hiện trên các phần mềm với hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, tác nghiệp liên thông, thống nhất giữa các cấp; công việc Ban Lãnh đạo giao cho các Ban/Đơn vị sẽ được giám sát, theo dõi/cập nhật tình hình thực hiện trên môi trường số...

Triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2021, đồng thời thực hiện các công việc chuẩn bị cho kế hoạch chuyển số số năm 2022, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa cho biết, Tổng Công ty sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, hội thảo trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao nhận thức trong người lao động, các cấp lãnh đạo quản lý về cơ hội mà chuyển đổi số đem lại, nâng cao kỹ năng xử lý công việc trên môi trường số cho cán bộ, công nhân viên.

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 cũng sẽ tích cực chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong giai đoạn trước mắt và dài hạn; triển khai các phần mềm ứng dụng để số hoá quy trình tác nghiệp. Đặc biệt, Tổng Công ty sẽ triển khai thí điểm một hệ thống quản lý chuyên nghiệp đối với tài sản, thiết bị, đối với công tác điều hành, sản xuất tại 1 nhà máy nhiệt điện của Tổng Công ty, nơi được đánh giá là hiệu quả đem lại cao nhất, từ đó xem xét để triển khai nhân rộng ở giai đoạn tiếp theo.

Lê Chi