Tạo ra mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ phục vụ cộng đồng 

Xem với cỡ chữ
Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt tại buổi làm việc với Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia về những nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới năm 2030.

Theo báo cáo của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Cục đã làm rất tốt vai trò quản lý nhà nước về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ (KH-CN) và đổi mới sáng tạo; xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin, thống kê KH-CN; cơ sở dữ liệu quốc gia về KH-CN. Bên cạnh đó, Cục còn là đầu mối triển khai đề án phát triển hệ tri thức Việt số hóa; biên soạn và phát hành các ấn phẩm thông tin KHCN và đổi mới sáng tạo (ĐMST) phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu và sản xuất - kinh doanh; triển khai hoạt động thống kê KH-CN và ĐMST phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách; tổ chức hoạt động thư viện KH-CN quốc gia; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường KH-CN…

Phương hướng hoạt động thời gian tới là đổi mới phương thức hoạt động giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm; đổi mới công tác xử lý, phân tích thông tin và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin KH-CN và ĐMST theo hướng ứng dụng các công nghệ thông minh; xây dựng nền tảng hạ tầng tri thức mở, tiến tới hình thành hệ sinh thái nghiên cứu được dẫn dắt bởi dữ liệu trong kỷ nguyên 4.0…

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là đối với công tác xây dựng, phát triển nguồn thông tin KH-CN. Bộ trưởng đề nghị Cục thời gian tới cần xây dựng kế hoạch phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với khát vọng, sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu cụ thể, có sự so sánh với cơ quan thông tin KH-CN của các nước trong khu vực, xác định các lĩnh vực ưu tiên phát triển gắn liền và phục vụ các mục tiêu chiến lược của Bộ và của ngành KH-CN; quan tâm công tác tổng hợp, phân tích, cung cấp thông tin phục vụ các nghiên cứu đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 trước mắt và lâu dài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

“Đến năm 2030, hệ thống thông tin KH-CN quốc gia của Việt Nam sẽ trở thành hệ thống thông tin KH-CN lớn của khu vực Đông Nam Á, tạo giá trị gia tăng cao cho người sử dụng, thúc đẩy xã hội phát triển với môi trường nghiên cứu mở, hướng đến giá trị cốt lõi là tạo ra một mạng lưới thông tin KH-CN không biên giới và phát triển thị trường thông tin KH-CN phục vụ cộng đồng” - Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt kỳ vọng.

Tin và ảnh: NHẬT ANH