Tây Ninh: Không để hộ dân nào bị đói vì giãn cách xã hội 

Xem với cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc vừa ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát, hỗ trợ, không để xảy ra hộ đói trong thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường thị trấn khẩn trương nắm tình hình, rà soát, nắm danh sách các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có khả năng thiếu đói do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để có giải pháp hỗ trợ phù hợp kịp thời, không để hộ dân nào bị đói.

Chính quyền các cấp phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân chung tay góp sức ủng hộ vật chất, nhất là lương thực thực thực phẩm thiết yếu để cùng địa phương chia sẻ, hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

Những đóng góp của các tổ chức cá nhân, thông qua đầu mối tổ chức MTTQ các cấp, để phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở tổ chức hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ gia đình, bảo đảm công tác phòng, chống dịch, giãn cách xã hội theo quy định. Công tác hỗ trợ giúp đỡ hộ khó khăn phải được tiến hành chặt chẽ, đúng đối tượng, minh bạch, công bằng và kịp thời.

Trên cơ sở danh sách các hộ cần cứu trợ khẩn cấp, chủ động sử dụng kinh phí của địa phương và điều phối từ nguồn hỗ trợ của tổ chức cá nhân do Uỷ ban  MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội vận động triển khai, tổ chức ngay việc cứu trợ đến các đối tượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cũng đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền vận động thực hiện việc hỗ trợ này.

Vân Phi