Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn