Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động

Thành lập tổ theo dõi các kiến nghị giám sát 

Xem với cỡ chữ
Bước vào nhiệm kỳ 2016 - 2021 với nhiều đổi mới trong các quy định của pháp luật, ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn Khóa IX đã đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Đó là các giải pháp phát huy vai trò của Tổ đại biểu; là việc ban hành hệ thống quy trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh hay việc thành lập tổ theo dõi rà soát các kiến nghị giám sát.

Phát huy vai trò Tổ đại biểu

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 30.11.2016 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sơ kết 3 năm thực hiện. Theo đánh giá, HĐND các cấp cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra. Cơ bản các nghị quyết do HĐND ban hành hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn. Trên 90% kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, tổ đại biểu HĐND bảo đảm cụ thể, khả thi, đúng quy định. Trên 90% ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ, chính xác, chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trên 95% đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến Thường trực, các Ban HĐND được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định. 100% đại biểu HĐND các cấp được tập huấn kỹ năng hoạt động.

Tại cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Bắc Kạn được cử tri trong tỉnh bầu gồm 50 đại biểu, đến nay còn 45 đại biểu. Cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản bảo đảm được tính đại diện cho các ngành, địa phương, dân tộc, giới. Tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh đã bầu Chủ tịch HĐND tỉnh là Bí thư Tỉnh ủy kiêm nhiệm, 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chuyên trách; 4 Ban có Trưởng ban kiêm nhiệm (đến nay Trưởng ban Pháp chế hoạt động chuyên trách) và 1 Phó Trưởng ban chuyên trách (đến nay Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế đã chuyển công tác khác).

Ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Khóa IX quy định nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình và chế độ làm việc của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh bảo đảm phù hợp với các quy định và thực tế hoạt động. Đặc biệt, Quy chế quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Tổ đại biểu, quy định cụ thể nhiệm vụ trong hoạt động giám sát, khảo sát. Theo đó, định kỳ vào đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đều có văn bản yêu cầu các Tổ đại biểu gửi đề xuất nội dung khảo sát, giám sát của Tổ đến Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, quyết định; đồng thời ban hành thông báo chương trình khảo sát, giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo quy định.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức được nhiều cuộc giám sát, khảo sát theo kế hoạch và theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh về các vấn đề như: Công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất… Qua đó, từng đại biểu trong Tổ đã nắm bắt, thu thập được thêm nhiều thông tin về thực trạng bức xúc, tình hình thực tế của địa phương nơi đại biểu được bầu, có cơ sở để xem xét, tham gia ý kiến thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Hệ thống quy trình xây dựng nghị quyết

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định về hệ thống quy trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm tập hợp các quy định cụ thể quy trình xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó, nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan, thành phần hồ sơ, thời gian hoàn thiện từng bước trong quy trình. Do vậy, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Việc xây dựng đề án, tờ trình, hồ sơ dự thảo nghị quyết đã được UBND tỉnh quan tâm thực hiện, chú trọng lấy ý kiến đóng góp từ các đối tượng chịu tác động của nghị quyết, các ngành liên quan. Các Ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp chặt trong việc tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình bảo đảm thời gian theo kế hoạch; tăng cường khảo sát phục vụ công tác thẩm tra. Đa số các báo cáo thẩm tra có tính phản biện cao, nêu rõ quan điểm của cơ quan thẩm tra và đề xuất những nội dung cần làm rõ, bổ sung đối với dự thảo nghị quyết. UBND đã chủ động xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề được nêu trong báo cáo thẩm tra của Ban, làm căn cứ cho đại biểu thảo luận, biểu quyết.

HĐND tỉnh Bắc Kạn giám sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế tại Sở Nội vụ

Ảnh: Phùng Mai 

Để nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng giúp việc thành lập tổ theo dõi rà soát các kiến nghị giám sát để giúp Thường trực HĐND tỉnh theo dõi việc giải quyết, xử lý kiến nghị của các cơ quan chịu sự giám sát và đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện. Trên cơ sở những nội dung kiến nghị giám sát được theo dõi, trong quý III.2019, Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện kiến nghị, nghị quyết của HĐND qua giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9.2019 đối với một số nội dung. Kết quả cho thấy, UBND các cấp đã tiếp thu 100% kiến nghị của đoàn giám sát và chỉ đạo, giao các cơ quan liên quan xem xét giải quyết, trả lời theo quy định. Việc trả lời và giải quyết kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh được các cơ quan chức năng quan tâm xem xét; đa số các kiến nghị được trả lời, giải quyết và báo cáo HĐND, Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

VÂN NGUYỄN