Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục được bầu làm Thủ tướng Chính phủ 

Xem với cỡ chữ
Chiều 26.7, Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Ảnh: Quang Khánh

Trước đó, các đại biểu Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Với 479 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm tỷ lệ 95,95% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Đại biểu Quốc hội Khóa XV giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nguyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa được Quốc hội tiếp tục bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Ảnh: Quang Khánh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới 

Ảnh: Quang Khánh

Trong phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cử tri cả nước. Thủ tướng khẳng định: Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy kinh nghiệm quý báu, bài học hay của Chính phủ qua các thời kỳ, xây dựng Chính phủ và chính quyền các cấp đoàn kết, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, tinh gọn, hiệu quả, năng động, đổi mới sáng tạo, thấm nhuần phương châm đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; “lấy dân làm gốc" và xuất phát từ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Chủ động tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, 12 nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu hiện nay của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là tập trung trí tuệ, nguồn lực, các biện pháp linh hoạt, sáng tạo, nhất là chiến lược vaccine; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; kêu gọi sự chung sức, đồng lòng, nâng cao ý thức chấp hành và tinh thần tương thân tương ái, “thương ngưi như th thương thân” của Nhân dân để chống dịch thành công; đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tiếp tục xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay.

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong Chính phủ và chính quyền các cấp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Chính phủ sẽ có biện pháp cụ thể để cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước và quản lý xã hội; khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với nâng cao năng lực cấp dưới; đồng thời tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Phát huy tính chủ động, năng động sáng tạo ở các cấp; xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Có kế hoạch, biện pháp cụ thể để kiên quyết, kiên trì thúc đẩy đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, nhũng nhiễu, hách dịch, xa dân; xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trước hết, chủ động phát hiện, tháo gỡ theo thẩm quyền những “rào cản”, “điểm nghẽn” về thể chế, cơ chế, chính sách làm trì trệ các hoạt động của nền kinh tế. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế trong mọi điều kiện trên cơ sở phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, nội lực là cơ bản, quyết định, tranh thủ ngoại lực là quan trọng, cần thiết; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh kinh tế, an ninh tài chính tiền tệ. Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh hợp tác công - tư, sử dụng nguồn lực Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực ngoài Nhà nước, trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, Nhân dân và doanh nghiệp. Tích cực hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, công bằng, bình đẳng cho các thành phần kinh tế, chủ thể sản xuất kinh doanh và người dân. Tập trung rà soát và đề xuất phương án xử lý kịp thời, hiệu quả những tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án, công trình thua lỗ kéo dài; tích cực khắc phục những hạn chế, bất cập và nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạo đột phá trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại nhưng có trọng tâm, trọng điểm; phân bổ nguồn lực, giải quyết hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa các vùng phát triển động lực với những vùng còn nhiều khó khăn thách thức, vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển mạnh mẽ giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng và hiện thực hóa chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số nhằm tạo động lực phát triển mới.

Thanh Chi