Hải quan Quảng Bình

Thuận lợi cho doanh nghiệp, hài lòng cho người dân 

Xem với cỡ chữ
Với phương châm hành động “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”, Cục Hải quan Quảng Bình đã thực hiện cải cách hành chính trên tất cả các mặt, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách thể chế, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Những kết quả đáng ghi nhận

Xác định tầm quan trọng của việc cải cách hành chính, Cục Hải quan Quảng Bình đã đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, triển khai các thủ tục hành chính mới của bộ, ngành theo thông báo của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức liên quan trên địa bàn cung cấp thông tin, dữ liệu qua cơ chế một cửa quốc gia. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa ASEAN trong việc thực hiện tra cứu thông tin, kiểm tra C/O mẫu D điện tử do Thái Lan cấp; chuẩn bị triển khai đề án tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần và hệ thống Seal định vị điện tử GPS tại đơn vị.

Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Quảng Bình đã thực hiện tra cứu kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của các cơ quan quản lý chuyên ngành qua cơ chế một cửa quốc gia 5.549/5.872 trường hợp (94,5%); trong kỳ đã thực hiện xử lý 122 hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến (100%). Đặc biệt, Cục Hải quan Quảng Bình đã vận hành hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, Hệ thống quản lý hải quan tự động VACSCM và các hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý hải quan hiện đại. Nhờ đó, đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc doanh nghiệp tiếp xúc với công chức hải quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ khai hải quan điện tử đạt 99,99%. Theo kết quả đo thời gian giải quyết tờ khai nhập khẩu, thẻ xanh thông quan ngay, thẻ vàng rút ngắn xuống còn 3 phút 23 giây (năm 2019). Về thời gian giải quyết tờ khai xuất khẩu, thẻ xanh thông quan ngay, thẻ vàng rút ngắn xuống còn 3 phút 53 giây (năm 2019). Việc rút ngắn tối thiểu thời gian giải quyết tờ khai xuất nhập khẩu đã góp phần đáng kể trong việc giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Quảng Bình đã áp dụng chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu, phối hợp thu ngân sách, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với các ngân hàng thương mại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước nhanh chóng, rút ngắn thời gian luân chuyển chứng từ nộp thuế, tránh rủi ro cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan. Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác thu nộp thuế ngân sách nhà nước tại đơn vị được thực hiện bằng phương thức điện tử với 100% doanh nghiệp nộp thuế qua các ngân hàng thương mại, 7 doanh nghiệp thực hiện hình thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Cùng với các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, Cục Hải quan Quảng Bình cũng đã quan tâm cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; điều động và chuyển đổi vị trí công tác nhằm sắp xếp, bố trí công chức đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của các đơn vị và năng lực, trình độ của công chức theo vị trí việc làm.

Mặt khác, Cục cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, bảo đảm vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cũng như tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong trường hợp phát sinh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Phó Chánh văn phòng Cục Hải quan Quảng Bình Phạm Thị Lan Hương cho biết, trong thực hiện cải cách hành chính, Cục Hải quan Quảng Bình đặc biệt chú trọng cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hướng đến sự hài lòng của người dân. Theo đó, đơn vị đã thực hiện đúng, đầy đủ và minh bạch các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh làm thủ tục hải quan.

Với nhiều giải pháp tích cực, chủ động, Cục Hải quan Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác cải cách hành chính, được cộng đồng doanh nghiệp, người dân địa phương và Tổng cục Hải quan đánh giá cao. Đồng thời, công chức, viên chức của đơn vị đều nắm rõ được vị trí, vai trò của công tác cải cách hành chính, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Thông qua việc giải quyết các thủ tục, công chức Hải quan Quảng Bình đã chủ động tuyên truyền cho doanh nghiệp và người dân về công tác cải cách hành chính, vận động doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu...

Đây cũng là kết quả trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, Cục Hải quan Quảng Bình đã chủ động đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện các kế hoạch để từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể.

Bà Hương cho biết, thời gian tới, Cục Hải quan Quảng Bình xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh, của Trung ương và Tổng cục; chú trọng cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả; phục vụ đắc lực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vân Phi