Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV giai đoạn 2020-2025

Tích cực đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Quốc hội 

Xem với cỡ chữ

Tại Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng Quốc hội năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định và ghi nhận: Văn phòng đã không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức, lề lối làm việc, có nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng ngày càng chuyên nghiệp, nhiệt huyết, tận tụy, đoàn kết, vừa chủ động trong tổ chức công việc, vừa trăn trở, đầu tư nhiều công sức, trí tuệ để nghiên cứu, nâng cao chất lượng hoạt động tham mưu, phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Một trong những yếu tố góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chính là sự không ngừng đổi mới, sáng tạo trong phương thức, cách thức tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của độ ngũ làm công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng Quốc hội. Trong những năm qua, những sáng tạo, đổi mới này đã được thể hiện trên nhiều phương diện. Trong đó không thể không kể đến rất nhiều sáng kiến cấp Văn phòng, sáng kiến cấp cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong Văn phòng Quốc hội được ghi nhận trong các hi đua, đã được áp dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên của cơ quan, đơn vị.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của bất kỳ một công việc nào không thể thiếu vai trò của đổi mới, sáng tạo. Tuy nhiên, với nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, ngoài những yêu cầu chung thì có những yêu cầu riêng, nguyên tắc riêng mà công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Văn phòng Quốc hội cần phải tuân thủ, thực hiện trong quá trình đổi mới sáng tạo.

Ảnh: Quang Khánh

Từ thực tiễn đổi mới, sáng tạo của Văn phòng Quốc hội trong công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tôi rút ra được một số nguyên tắc cần tuân thủ, chú trọng trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ nhất, phải nhận thức đúng về nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, nhận thức rõ, sâu sắc vai trò của đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc để thấy rõ, tạo động lực đổi mới, sáng tạo.

Thứ hai, phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, nguyên tắc hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật, nắm bắt tri thức để sử dụng, vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, tích cực đổi mới, sáng tạo nhưng phải linh hoạt trong áp dụng vào qúa trình thực hiện nhiệm vụ, không máy móc, cứng nhắc.

Thứ năm, đoàn kết, hỗ trợ, lan tỏa, tạo ra hiệu ứng rộng để phát huy hiệu quả của đổi mới, sáng tạo. 

Lê Thị Phương Lan - Vụ Pháp luật
Thành Trung ghi