Tiền đề cho đất nước 

Xem với cỡ chữ
Hôm qua, 21.9, Hà Nam là tỉnh đầu tiên trong cả nước tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh. Từ đây cho đến 31.10.2020, các tỉnh sẽ hoàn tất công tác quan trọng này trước khi tiến vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ở cấp độ địa phương, Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh là sự kiện quan trọng nhất vạch ra đường hướng phát triển trong 5 năm tiếp theo. Đầu tháng 9, trước thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết đặc biệt quan trọng với tựa đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới". Trong đó, chỉ ra nhiều điểm mà Đại hội các tỉnh cần nghiên cứu, thảo luận nhằm cụ thể hóa vào nghị quyết Đại hội, làm nền tảng cho định hướng và kế hoạch phát triển của từng tỉnh, không chỉ trong 5 năm tới mà cho cả giai đoạn dài hạn tiếp theo.

Như bài viết nêu, kỳ Đại hội cấp tỉnh và toàn quốc sắp tới diễn ra giữa thời điểm bước ngoặt, khi bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Thêm vào đó, dưới tác động của đại dịch Covid-19, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt, cả về y tế, kinh tế, xã hội và quản trị. Cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gay gắt. Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta. Bối cảnh này cũng là bối cảnh chung mà các địa phương sẽ phân tích, tính toán và nhận thức rõ, trước khi xác lập các vấn đề và ưu tiên cụ thể cho đường hướng của tỉnh mình.

Về mặt mục tiêu, mỗi tỉnh là một mảnh ghép góp phần đạt mục tiêu chung cho đất nước. Ở cấp toàn quốc, Tổng Bí thư chỉ rõ mục tiêu tổng quát mà dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, đó là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” . Đây cũng chính là cơ sở để từng tỉnh đặt mục tiêu phù hợp với bối cảnh, nguồn lực của tỉnh mình.

Cụ thể hơn, 2 vấn đề đặc biệt để bảo đảm thành công cho dài hạn, đó là công tác cán bộ và nguyên tắc lấy dân làm gốc. Nguyên tắc đó là di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Vì vậy, tại kỳ Đại hội cũng như giai đoạn thực thi sau Đại hội: “Công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. Nhiệm vụ của Đại hội trong việc lựa chọn ra lãnh đạo chủ chốt của địa phương, do đó là cực kỳ quan trọng và là nhiệm vụ cần được đặc biệt ưu tiên.

Nắm vững và nhận thức thấu đáo các quan điểm then chốt, vận dụng linh hoạt và sáng tạo tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư, Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh chắc chắn sẽ thành công, vạch ra đường hướng và kế hoạch, chọn lựa nhân sự phù hợp cho kế hoạch đó ở từng địa phương. Địa phương làm tốt cũng là tiền đề cho đất nước làm tốt, phát triển và đi lên.

Hà Lan