Tình trạng quá tải đang từng bước được giải quyết 

Xem với cỡ chữ
Theo Báo cáo của Bộ Y tế về công tác Quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết 68/QH13 tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 68.

Theo đó, tình trạng quá tải bệnh viện đang từng bước được giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; kết quả tỷ lệ người bệnh hài lòng tăng qua từng năm. Năm 2019 tỷ lệ người bệnh hài lòng là 83%, đến năm 2020 là 84,6%. Ngành Y tế cũng đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; ban hành quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở, quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám chữa bệnh; cải tiến quy trình chuyển tuyến, ứng dụng công nghệ.

Hệ thống bác sỹ gia đình được quan tâm phát triển, đến nay cả nước đã có gần 500 phòng khám bác sỹ gia đình, trong đó có 166 phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt vượt mức chỉ tiêu được giao: Số người tham gia bảo hiểm y tế là 87,97 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 90,85% dân số, vượt 10,85% so với chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, y tế cơ sở từng bước được củng cố và mở rộng. Trong giai đoạn 2016 - 2020, số trạm y tế xã được đầu tư kiên cố tăng từ 6.831 trạm năm 2016 lên 7.295 trạm năm 2020.

Tuy đã có những kết quả nhất định nhưng Báo cáo của Bộ Y tế cũng cho thấy, trong quá trình thực hiện, đã xuất hiện một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, dịch Covid - 19 ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, nhiều doanh nghiệp ngừng sản xuất, người lao động không có việc làm; các địa phương gặp khó khăn trong bố trí ngân sách để hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế; tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế xảy ra ở hầu hết các địa phương và vẫn còn tư tưởng chỉ khi ốm đau mới tham gia bảo hiểm y tế. Việc phát triển hệ thống y tế cơ sở và thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực; cơ chế tài chính chưa khuyến khích việc phát triển cung cấp dịch vụ tại trạm y tế xã.

Ngoài ra, do giá dịch vụ y tế chưa tính đúng, tính đủ nên chưa thể hoàn thành việc chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước trực tiếp cho cơ sở khám chữa bệnh sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình. Đào tạo bác sỹ gia đình còn hạn chế về quy mô, chương trình đào tạo, đặc biệt là vấn đề thực hành về y học gia đình. Nhân lực chuyên trách thanh tra ít và phải đảm nhiệm việc thanh tra trong nhiều lĩnh vực với số lượng đối tượng thanh tra lớn...

Thực tế, từ năm 2015, Bộ Y tế đã có hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và ban hành mẫu phiếu khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú và nhân viên y tế. Mẫu phiếu này bao gồm sự đánh giá của người bệnh từ khi nhập viện, làm các xét nghiệm, thủ thuật, nằm điều trị, trải nghiệm thái độ nhân viên y tế, kết quả điều trị… và có so sánh với mong đợi. Việc triển khai khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú và nhân viên y tế thống nhất trên toàn quốc theo một mẫu là một trong những giải pháp cụ thể bảo đảm mục tiêu cải tiến chất lượng bệnh viện, mang lại sự hài lòng cho người bệnh theo định hướng của Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện ở nước ta và đã trở thành hoạt động thường quy, được thực hiện tại tất cả các bệnh viện từ tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến Trung ương, kể cả bệnh viện tư nhân.

Thông qua kết quả khảo sát, một số cơ sở đã áp dụng kết quả khảo sát hài lòng vào việc cải tiến chất lượng bệnh viện nhằm hướng đến việc lấy người bệnh làm trung tâm. Tuy nhiên, vẫn có các bệnh viện thực hiện chưa nghiêm túc, mang tính hình thức, đối phó các đợt kiểm tra. Ðiều này dẫn đến kết quả khảo sát chưa trung thực, chưa đúng với thực tế tại bệnh viện. Do đó, các bệnh viện cần tiếp tục triển khai khảo sát sự hài lòng người bệnh có chất lượng, trung thực, khách quan, khoa học. Ðồng thời, áp dụng ngay kết quả khảo sát vào việc cải tiến, nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thì nhấn mạnh thêm rằng, trên cơ sở kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công, các đơn vị tiếp tục tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho người dân. Bên cạnh đó, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 68, Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương sẽ xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm y tế và nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề chuyên ngành y học gia đình và các điều kiện bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện. Đặc biệt, Quốc hội cần nghiên cứu, xem xét sửa đổi Nghị quyết số 68 để phù hợp với các Nghị quyết của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Ninh Khương