Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Tổ chức thực hiện chính sách người có công thiết thực, toàn diện và hiệu quả