Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia  

Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 3/4/2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. Ban hành kèm Nghị định là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

Nghị định gồm 4 chương, 18 điều liên quan tới chức năng của Quỹ; đối tượng tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ, cấp kinh phí của Quỹ; nguyên tắc tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ của Quỹ, nhiệm vụ quyền hạn, bộ máy tổ chức và hoạt động của Quỹ; nguồn vốn và sử dụng vốn; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức sử dụng kinh phí từ Quỹ, chế độ tài chính, kế toán của Quỹ.
 
Theo đó, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia có tên giao dịch quốc tế là National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED), hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ có chức năng tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia. Đối tượng tài trợ của Quỹ là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân đề xuất gồm nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản; nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng; nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng. Đối tượng cho vay là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất và đời sống do tổ chức, cá nhân đề xuất. Đối tượng bảo lãnh vốn vay là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyên biệt. Đối tượng hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia. Đối tượng cấp kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp quản lý.
 
Bộ máy quản lý Quỹ gồm Hội đồng Quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ và Ban Kiểm soát Quỹ. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ gồm vốn từ ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân sách. Vốn từ nguồn ngân sách nhà nước được lấy từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp vốn điều lệ cho Quỹ, ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp thông qua Quỹ cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp quản lý; ngân sách thực hiện bảo lãnh vốn vay các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyên biệt... Vốn ngoài ngân sách gồm vốn thu từ kết quả hoạt động của Quỹ như các khoản lãi cho vay, phí bảo lãnh vốn vay, lãi tiền gửi và các khoản thu khác; các khoản đóng góp tự nguyện, hiến tặng của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài... 
 
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6.

PV