Tọa đàm " Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng để công tác khí tượng thủy văn phục vụ yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"