Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị