Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại Hà Nội