TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua phòng, chống thiên tai 

Xem với cỡ chữ
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” (Phong trào thi đua) giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Thành phố phấn đấu đến năm 2025 giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, quy mô tương đương xảy ra trong giai đoạn 2016-2020, 10% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn và phổ biến kĩ năng…
Triều cường tại TP. Hồ Chí Minh. Nguồn ảnh: Internet
Triều cường tại TP. Hồ Chí Minh
Nguồn ảnh: Internet

Cụ thể, phong trào thi đua triển khai ở sở, ngành, TP. Thủ Đức, quận, huyện, cơ quan nghiên cứu khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia… Nội dung và hình thức phong phú, tiêu chí cụ thể, thiết thực và phù hợp với quy định điều kiện cơ quan, đơn vị.

Đối với các sở, ngành và đơn vị đoàn thể TP, UBND TP. Thủ Đức và UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn có kế hoạch thực hiện phong trào thi đua trên, hàng năm có văn bản kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngàng khi có thay đổi nhân sự. Đồng thời cập nhật phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai… Các đơn vị tổ chức triển khai hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. 

Đối với với cơ quan thông tin, truyền thông đảm bảo thông tin cảnh báo, chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống thiên tai.

Phong trào thi đua triển khai từ năm 2021 đến năm 2025, cụ thể như sau. Năm 2021 tổ chức phát động phong trào thi, phổ biến tuyên truyền phong trào thi đua đối với các đơn vị. Năm 2022 triển khai sâu rộng tổ chức thực nội dung, xây dựng điển hình tiên tiến. Năm 2023-2025 tiếp tục thực hiện phong trào với nội dung phát động, đồng thời bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Năm 2025 tổ chức tổng kết phong trào thi đua. 

Thảo Anh