Trình Quốc hội bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài cho tỉnh Quảng Nam 

Xem với cỡ chữ
Chiều 13.10, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ Tư, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành Phiên họp
Ảnh: Lâm Hiển

Trình bày Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, xét kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An” (Dự án) vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Dự án đã được bố trí nguồn chi thường xuyên năm 2018, 2020 (nguồn viện trợ) từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho UBND tỉnh Quảng Nam. Căn cứ nhu cầu vốn để thanh toán cho công việc thực hiện Dự án, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài chính bổ sung nguồn viện trợ nước ngoài (kinh phí sự nghiệp) năm 2021, để thực hiện Dự án. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình của Chính phủ
Nguồn: quochoi.vn

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và đề xuất của UBND tỉnh Quảng Nam, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội duyệt: Bổ sung dự toán thu năm 2021 nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại và bổ sung dự toán chi năm 2021 từ nguồn viện trợ không hoàn lại, chi thường xuyên của ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Quảng Nam.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường nêu rõ, đối chiếu với quy định tại khoản 3 Điều 51 và khoản 2 Điều 52 của Luật Ngân sách nhà nước, việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên của ngân sách Trung ương không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị trình Quốc hội xem xét, quyết định. Ông Nguyễn Phú Cường cũng cho biết, đây là khoản viện trợ không hoàn lại theo dự án cụ thể, do đó việc trình Quốc hội quyết định bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 là hợp lý. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ báo cáo tổng thể tình hình triển khai Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An” về thời gian triển khai, cơ cấu nguồn vốn, tình hình bố trí vốn và việc giải ngân đến thời điểm hiện tại, tính cấp thiết cần bổ sung dự toán… để làm căn cứ xem xét, đánh giá. 

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra
Nguồn: quochoi.vn

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, phần vốn viện trợ đề nghị bổ sung dự toán là để tiếp tục thực hiện Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An”, số vốn đề nghị bổ sung dự toán không vượt quá số vốn viện trợ còn lại phải bố trí cho Dự án. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định theo Luật Ngân sách nhà nước nội dung này và đưa vào Nghị quyết về ngân sách nhà nước năm 2022. Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bổ sung hoàn thiện Tờ trình việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam gửi cơ quan thẩm tra chính thức và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai.

T. Thành