Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

Truyền thông đi trước một bước 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương “Về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới”, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trước những vấn đề nội tại của Tập đoàn và tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm

Theo đại diện PVN, kể từ ngày 1.10.2018, khi Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn được thành lập và đi vào hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền trong toàn hệ thống đã có bước thay đổi lớn về chất. Đáng chú ý là các hình thức tuyên truyền được triển khai phong phú, đa dạng như tổ chức thi tìm hiểu, lễ mít tinh kỷ niệm, hội thảo, tọa đàm, đối thoại với người lao động, tuần sinh hoạt chính trị, lễ hội truyền thống, tuần lễ văn hóa dầu khí… Bên cạnh đó là các đợt thi đua cao điểm, chiến dịch nước rút, đăng ký gắn biển công trình, khởi công, khánh thành, tuyên dương, báo công, hội thi sáng kiến, sáng tạo...

	Truyền thông hiệu quả giúp dư luận hiểu thêm về hoạt động của ngành dầu khí
Truyền thông hiệu quả giúp dư luận hiểu thêm về hoạt động của ngành dầu khí
Nguồn: ITN

Xuất phát từ đặc thù của ngành dầu khí, 5 năm qua, Đảng ủy Tập đoàn và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã quán triệt sâu rộng tinh thần và nhiệm vụ tại Chỉ thị số 04-CT/ĐUK, chủ động đổi mới đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phù hợp.

Nội dung quan trọng hàng đầu là tuyên truyền triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Song hành với đó là tập trung tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, của ngành dầu khí. Điển hình như 30 năm khai thác tấn dầu thương mại đầu tiên trong đá móng (2018); 60 năm ngành dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ (2019); tự hào 60 năm ngành dầu khí Việt Nam phát triển cùng đất nước (2021)...

Nhờ nắm bắt kịp thời và dự báo chính xác diễn biến tình hình, Tập đoàn đã luôn có những giải pháp phù hợp, một mặt nhanh chóng ổn định tư tưởng trong nội bộ, mặt khác hướng dư luận xã hội hiểu đúng, đầy đủ về những khó khăn, vất vả; những đóng góp của người dầu khí, ngành dầu khí đối với đất nước.

Không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền

Giai đoạn 2016 - 2020 là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của Tập đoàn với 2 lần giá dầu giảm sâu; dịch Covid - 19 hoành hành... Song, với việc chú trọng đổi mới theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/ĐUK, công tác thông tin tuyên truyền đã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Tập đoàn. Việc đa dạng hóa các hình thức, công cụ tuyên truyền, chú trọng cổ động trực quan, từng bước thâm nhập mạng xã hội, đổi mới phương thức truyền thông và tổ chức sự kiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và tiết kiệm đã giúp Tập đoàn vượt qua “khủng hoảng kép”.

Theo đại diện PVN, giai đoạn 2021 - 2025, Đảng bộ Tập đoàn sẽ tập trung thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với nhiều chủ trương, định hướng quan trọng và cơ chế, chính sách phục vụ cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Đồng thời, nỗ lực phấn đấu, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức; bằng mọi nguồn lực hiện có, với các biện pháp cụ thể, khả thi, kiên trì thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, công tác thông tin tuyên truyền "phải đi trước một bước", tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới.

Đảng ủy Tập đoàn cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ. Đó là đổi mới phương thức thông tin tuyên truyền, tăng cường tính chủ động, chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thông tin tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, truyền thông, xuất bản và tổ chức các sự kiện; phát huy tối đa, có hiệu quả các công cụ thông tin tuyên truyền trong toàn Tập đoàn. Đồng thời, rà soát, củng cố, kiện toàn hệ thống cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là kỹ năng về nắm bắt và xử lý khủng hoảng truyền thông...

Dương Cầm