Tổng kết thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt 97,85% 

Xem với cỡ chữ
Sau 8 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, cơ sở giáo dục thường xuyên được phát triển và mở rộng. Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt 97,85%.