Ứng dụng công nghệ cao xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn  

Xem với cỡ chữ
Từng bước xây dựng mối quan hệ sản xuất mới ở cánh đồng mẫu lớn, tỉnh An Giang vừa triển khai dự án “Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn trồng lúa theo hướng ứng dụng công nghệ cao” tại xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn. Dự án được thực hiện trong 3 năm (từ tháng 3.2014 đến tháng 3.2017), với tổng kinh phí thực hiện gần 29 tỷ đồng. Dự án tập trung điều tra, khảo sát hiện trạng sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, tình hình ứng dụng các tiến bộ KHCN và chuỗi sản xuất, tiêu thụ lúa gạo vùng dự án; tổ chức tập huấn cho cán bộ kỹ thuật và nông dân của khu vực dự án về hợp tác hóa, kỹ thuật, trình diễn các máy móc, thiết bị mới; xây dựng mô hình cánh đồng lớn 750ha theo hướng ứng dụng công nghệ cao; hình thành tổ liên kết sản xuất và xây dựng dự thảo cơ chế chính sách đối với tỉnh An Giang.