Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV các tỉnh Vĩnh Long, Thanh Hóa, Nghệ An và Thành phố Hà Nội 

Xem với cỡ chữ
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký Nghị quyết số 293/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Vĩnh Long; Nghị quyết số 294/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 298/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV thành phố Hà Nội.
Phiên họp thứ Hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 18.8

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Trịnh Minh Bình, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long, đại biểu Quốc hội khóa XV làm đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phê chuẩn bà Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV làm đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phê chuẩn ông Trần Nhật Minh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV làm đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phê chuẩn ông Nguyễn Tuấn Thịnh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XV làm đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguyễn Vũ