Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ Nội vụ 

Xem với cỡ chữ
Chiều 26.8, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã làm việc với Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, dự kiến kế hoạch công tác năm 2022 và 5 năm 2021 - 2026; tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trong lĩnh vực tôn giáo và thanh niên.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ chủ trì buổi làm việc

Qua nghe báo cáo, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục ghi nhận, Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu Chính phủ ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên bảo đảm tiến độ; phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương chuẩn bị, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam. Bộ đã thực hiện tổng kết một số đề án về trí thức trẻ và cán bộ công chức trẻ; xây dựng chính sách cho cựu thanh niên xung phong; tổ chức đối thoại thanh niên theo quy định. Bộ cũng chủ động, linh hoạt trong triển khai các giải pháp nhằm ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện thông suốt, kịp thời...

Về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Nội vụ đã tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Bộ đã chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành chức năng và chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo hoạt động. Nhìn chung, các tổ chức tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật, theo đúng Hiến chương, Điều lệ, tôn chỉ mục đích của tổ chức tôn giáo.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng báo cáo làm rõ một số vấn đề Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục quan tâm

Để thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, các chiến lược, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, tín ngưỡng, tôn giáo, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm một số nội dung như: Sớm triển khai thực hiện trách nhiệm của Bộ về “Đề xuất việc lồng ghép chính sách, chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực. Hướng dẫn các Bộ, ngành lồng ghép chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam vào hệ thống chỉ tiêu của Bộ, ngành” để các bộ, ngành, địa phương có căn cứ thực hiện. Nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí, tuyển dụng đối với đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 sau khi kết thúc Đề án, bảo đảm chính sách sử dụng và phát huy đội ngũ này...

Bộ Nội vụ cũng cần quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với đội ngũ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo từ Trung ương đến cơ sở đáp ứng yêu cầu thực thi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội, các tổ chức, tín đồ tôn giáo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Nhật Linh