Vai trò khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Xem với cỡ chữ
Ngày 30.9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng Dân tộc đã tổ chức Hội thảo Vai trò khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) giai đoạn 2021 - 2030.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến nêu rõ, Hội thảo sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận và đánh giá kết quả đạt được trong việc thực thi chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội (KT - XH), xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) giai đoạn 2011-2020; phân tích tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với công cuộc phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và MN; các chính sách, giải pháp mạnh mẽ về khoa học và công nghệ để tạo đột phá trong những lĩnh vực mà khu vực DTTS và MN có lợi thế, việc hình thành các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn, đạt trình độ tiên tiến, có khả năng cạnh tranh. Việc huy động nguồn lực xã hội và doanh nghiệp đầu tư phát triển khoa học và công nghệ cho đồng bào DTTS, liên kết giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa nghiên cứu với thị trường, giữa nhà khoa học với doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại Hội thảo

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh, Hội thảo còn đánh giá ứng dụng khoa học và công nghệ trong liên kết vùng phục vụ phát triển KT - XH trong thời gian tới. Việc tham mưu cho Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết 88/2019/QH14 “Tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ vùng đồng bào DTTS và MN để phục vụ công tác dự báo, hoạch định, quản lý thực hiện chính sách dân tộc”. Đặc biệt là các giải pháp về ứng dụng khoa học và công nghệ trong thực hiện các dự án của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 18.11.2020.

Các đại biểu dự Hội thảo nêu rõ, việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ của các địa phương vùng DTTS và MN nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Hầu hết các tỉnh đều ban hành văn bản của cấp ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh, trên cơ sở đó UBND tỉnh cụ thể hóa thành quy định cụ thể. Một số địa phương vùng DTTS và MN đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế gắn với phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, có nhiều sản phẩm chất lượng xuất khẩu, đem lại hiệu quả KT - XH cao.

Tuy nhiên, các đại biểu mong muốn, cùng với yêu cầu phát triển KT - XH vùng DTTS và MN nhanh, bền vững, chính sách, pháp luật liên quan đến khoa học và công nghệ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ. Cụ thể, cần quy định các điều khoản cụ thể trong luật hoặc giao Chính phủ có quy định chi tiết chính sách ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ vùng DTTS và MN, xem đây là động lực quan trọng để phát triển KT - XH vùng DTTS và MN.

Hoàng Ngọc