Vận động để người dân tham gia ngày bầu cử đạt kết quả cao