Vĩnh Phúc: Bảo đảm tính khả thi chính sách hỗ trợ hộ nghèo 

Xem với cỡ chữ

Thẩm tra dự thảo tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về “Một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khẳng định sự cần thiết việc ban hành nghị quyết; đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ về: Đối tượng cụ thể được hỗ trợ, mức hỗ trợ; đối tượng được nhận chính sách hỗ trợ hàng tháng “trong độ tuổi lao động nhưng không còn khả năng lao động” bao gồm những đối tượng nào để bảo đảm tính minh bạch của chính sách, thuận tiện cho các cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết… Ban đề nghị cơ quan dự thảo Tờ trình tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Trong đó, bổ sung phạm vi của nghị quyết, cần có điều kiện rõ ràng, thời gian cụ thể; làm rõ đối tượng thụ hưởng; làm rõ trong tờ trình về lập dự toán, quyết toán kinh phí, nguồn kinh phí hỗ trợ để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi…

 

TRANG NGUYỄN